De Staatskrant

Post Info TOPIC: Amsterdam West weer onafhankelijke gemeente?
Reporter

Date:
Amsterdam West weer onafhankelijke gemeente?
Permalink   


Het einde van de stadsdelen is in zicht. Eerst wordt stadsdeel Westerpark samengevoegd, met de huidige voorzitter Martientje Kuitenbrouwer als nieuwe Stadsdeelburgemeesteres van het geheel volgens de voorgekookte†plannen van de gemeentelijke commissie Mertens samengevoegde nieuwe stadsdeel West. Daarna worden de stadsdelen opgeheven. Dat zal in 2014 in Amsterdam en Rotterdam gebeuren.

De PvdA plannenmakers zijn nu bezig zich voor te bereiden hoe ze na 2014 onder een nieuwe naam dezelfde stadsdelen verder gaan bestieren.†

Ook de niet politieke buurtgroepen als Amsterdam West Bruist en de Buurtambassadeurs hebben zo hun eigen agenda voor west. Ze willen op historische gronden (Sloten en Osdorp zijn beide twee eeuwen ouder dan Amsterdam) weer, net als tot 1921 het geval was, weer ťťn van de grachtengordelregenten onafhakelijke nieuwe gemeente vormen op het gebied van de in 2010 op te richten stadsdelen West en Nieuw West. Geen idee te gek voor de plannenmakers. Willen we dat eigenlijk wel?†__________________
Debatter

Date:
Fusie stadsdelen: een goed idee of niet?
Permalink   


Zijn stadsdelen van pakweg 30.000 inwoners, zoals Westerpark, te klein om goed te functioneren en moeten ze daarom samengaan met hun buren? De gemeentelijke adviescommissie Mertens vindt van wel. In haar rapport stelt de commissie voor stadsdelen van 80 tot 120.000 inwoners te maken om het stadsbestuur te verbeteren. Dat betekent een halvering van veertien naar zeven stadsdelen en gaat in ieder geval een hoop politieke baantjes kosten. Maar zijn de burgers er ook bij gebaat? Stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer (PvdA) vreest van niet. Op haar weblog schrijft ze: Het rapport legt wel de vinger op een paar zere plekken: we doen dingen dubbel in deze stad, er zijn onverklaarbare verschillen tussen stadsdelen, we overleggen te veel, zaken gaan te traag, de bestuurscultuur is niet gericht op samenwerking maar op concurrentie en macht. Daar hebben we als bestuurders en ambtenaren last van, daar hebben bewoners van deze stad last van. Maar het rapport laat op een aantal belangrijke punten te veel aan de politieke invulling over door zaken niet te onderbouwen. Het wordt maar niet echt duidelijk wat een nieuwe indeling in zeven stadsdelen moet opleveren.


__________________
Jeroen van Brederode (D66)

Date:
Amsterdam West weer onafhankelijke gemeente?
Permalink   


Het instellen van de stadsdelen kende een aantal doelen: kortere lijnen tussen burger en politiek, meer aandacht voor de leefbaarheid van kleinere gebieden en een efficiŽntere, politieke aansturing van ambtelijke diensten die onaanraakbare koninkrijkjes waren.

Dat proces is slechts gedeeltelijk geslaagd. Ten eerste omdat de centrale stad weigerde de grote centrale diensten aan te pakken of te decentraliseren. Ter illustratie: de centrale stad kent tweemaal zoveel ambtenaren als de stadsdelen. De centrale stad kent nu meer ambtenaren dan voor de instelling van de stadsdelen. Stadsdelen hebben weinig invloed op het functioneren van die diensten maar hebben die wel nodig om hun beleid uit te kunnen voeren.

Ten tweede: als je een politiek bestuur kiest moet dat ook in de gelegenheid zijn beleid uit te voeren. Daarvoor heb je behalve middelen (zie mijn opmerkingen hierboven) ook bevoegdheden nodig. De laatste jaren vindt een sluipende recentralisatie plaats op dat gebied. Bevoegdheden worden terugnomen door de centrale stad of worden ondergebracht in schimmige overlegorganisaties waar gekozen volksvertegenwoordigers geen greep op hebben en die ongelooflijk bureaucratisch opereren. Een mooi voorbeeld is Antwoord, een callcentrum voor klachten voor alle stadsdelen waar het geld met miljoenen wordt verspild en waar niemand verantwoordelijk voor is. Een callcentrum dat vrijwel niemand kent en waar degenen die het wel kennen ontevreden over zijn.

Ten derde: wil je dicht bij de burgers staan dan zul je ook bevoegdheden en middelen moeten hebben om die burgers ten dienste te kunnen zijn. Anders hebben die burgers er niets aan als je dicht bij ze staat. Dat kan je dan net zo goed laten. Welnu, die bevoegdheden en middelen worden steeds minder en de bureaucratie neemt toe en wordt nog ondoorzichtiger.

Wat er aan te doen? D66 vindt dat je eerst een duidelijke taakafbakening tussen centrale stad en stadsdelen moet afspreken. De centrale stad richt zich op grootstedelijke en regionale taken en op de toekomst van Amsterdam als Metropool en voert regie over de stadsdelen. Stadsdelen richten zich op de wijken, staan dicht bij burgers en van de centrale stad krijgen zij voldoende ruimte, bevoegdheden, menskracht en middelen om hun taken optimaal uit te voeren. Brengt het rapport Mertens nu een oplossing voor deze problemen? D66 vindt van niet. Volgens D66 lijkt het erop dat de commissie alleen enige overeenstemming heeft kunnen bereiken over een vermindering van het aantal stadsdelen. In dit rapport zien we amper ideeŽn over wat nu echt belangrijk is. Geen visie op de ontwikkeling van Amsterdam tot metropool, amper voorstellen voor betere samenwerking binnen de gemeente Amsterdam en slechts een enkele suggestie voor een efficiŽntere verdeling van bevoegdheden. Geen voorstellen over de centrale diensten. D66 vindt dat deze zaken eerst opgelost moeten worden alvorens te besluiten tot fusie van stadsdelen.

Het ligt wel voor de hand dat een uitgebreider takenpakket flink grotere en dus minder stadsdelen noodzakelijk zal maken. Daarom is D66 in principe voor het verminderen van het aantal stadsdelen zolang alle stadsdelen groot genoeg zijn voor een efficiŽnte dienstverlening maar klein genoeg blijven om een enorme bureaucratie te voorkomen en de participatie van de burgers mogelijk te blijven maken. Maar dan moet wel eerst het probleem van de bevoegdheden en de middelen worden opgelost.

Jeroen van Brederode (fractievoorzitter D66)__________________
Mathieu Heemelaar (GL)

Date:
Amsterdam West weer onafhankelijke gemeente?
Permalink   


De fractie van GroenLinks Westerpark denkt dat nieuwe stadsdelen beter kunnen gaan functioneren dan sommige nu doen. Maar voor ons is het zeer de vraag of dat geldt voor Westerpark. Het is zaak dat het kind niet met het badwater wordt weggegooid.

De bestaansreden voor stadsdelen is dat het bestuur dichter bij de burger komt. Niet alleen als loket voor de paspoorten, maar juist ook het contact tussen burger en politici. U spreekt onze portefeuillehouders en stadsdeelraadsleden, als er in uw straat een kwestie is over een speeltuin of een hangplek. Naarmate een stadsdeel groter wordt, wordt de kans op dat contact kleiner. Wat ons betreft moet dat contact tussen burgers en politiek dus ook voor grote stadsdelen uitgangspunt zijn.†
Belangrijk is voor ons dat er genoeg stadsdeelwethouders zijn, zodat het contact dat er nu is tussen onze DB-ers en de bevolking minstens zo intensief blijft. Geen wethouders in ivoren torens! Maar DB-ers die de tijd hebben om met buurtbewoners te praten over hoe het gaat in de buurt. Wat ons betreft zou het logisch zijn bepaalde wijken aan DB-ers te koppelen. Deze wijkwethouders zijn dan eerste aanspreekpunt en direct verantwoordelijk voor het contact tussen buurt en bestuur. Gelukkig blijft dat in het rapport Mertens wel mogelijk.†
Een tweede voorwaarde voor schaalvergroting is wat ons betreft dat stadsdelen meer bevoegdheden moeten krijgen. Op het gebied van werk en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is daar alle reden toe. Wij vinden het erg jammer dat daar in dit rapport geen enkele garantie voor wordt gegeven. Wij zullen bij onze politieke vrienden in de gemeenteraad aandringen op uitbreiding van bevoegdheden. Als er geen uitbreiding komt van bevoegdheden vervalt het belangrijkste argument voor schaalvergroting.

Natuurlijk wordt de bestuurlijke drukte lichter met zeven stadsdelen, maar weegt dit bestuurlijk ongemak op tegen stadsdelen die zo groot zijn, dat er nauwelijks sprake kan zijn van participatie? Het succes van Westerpark is juist te danken aan de grote betrokkenheid van de bevolking bij stadsvernieuwingsprojecten. De kwaliteit van de renovatie van onze woningen, straten en pleinen is afgedwongen door de bewoners. Het is voor ons de vraag of die betrokkenheid er nog wel zal zijn bij een stadsdeel West binnen de ring. Het is ook de vraag wat er over blijft van de gerenommeerde Staatskrant&Buurtkrant.

Het zou mooi zijn als de bewoners van Westerpark luid en duidelijk laten weten wat zij zelf vinden van dit alles. Tot nu toe is het debat nog voornamelijk door politici gevoerd. De inspraak van de gemeente start half februari.

GroenLinks Westerpark vindt dat er veel is bereikt in dit stadsdeel. Zonder GroenLinks had het Westerpark er niet zo mooi bijgelegen. Zonder de onvermoeibare en consistente inzet voor stadsvernieuwing van de coalitie van PvdA en GroenLinks waren we een Vogelaarwijk geweest. Ook de oppositie in de deelraad erkent dit. En nu moet het groter Als dat toch moet, verbreedt dan het succes van Westerpark.†

Mathieu Heemelaar (fractievoorzitter GroenLinks)__________________
Leen van den Berg (B&W)

Date:
RE: Het einde vanWesterpark?
Permalink   


Ik was verbaasd, verwonderd en voelde me enigszins machteloos en boos na afloop van de toetsingsconferentie op maandag 8 december over een mogelijke fusie van stadsdelen. In het centrale deel presenteerde de commissie Mertens het stuk Eťn Amsterdam, Amsterdam Eťn. Hierna gingen de genodigde stadsdeelraadsleden in groepjes uiteen, om later weer samen te komen.

Het stuk van de commissie Mertens bevatte weinig nieuws. Het meeste wisten we al. Alleen hoofdstuk 7 baarde opzien: de commissie adviseert stadsdelen te creŽren tussen de 80.000 en 120.000 inwoners. Een vreemde, voorbarige en niet onderbouwde conclusie. De commissie stelt ook immers zelf voor op grond van een beslisboom stad en stadsdelen te laten besluiten waar en hoe bepaalde taken het best kunnen worden uitgevoerd. Met een zeker gezond verstand zou je dan denken dat, pas wanneer je dat gedaan hebt, je iets kunt concluderen over schaalvergroting of niet, maar niet vooraf, zeker gezien het feit dat nergens is vastgesteld dat kleine stadsdelen het fout en grote het goed doen.

Juist door de geringe transparantie van het waarom word je aan het nadenken gezet. Is dit een kafkaiaans verhaal, bedacht door iemand of een partij en niet meer terug te draaien? Wie zit hier achter? GroenLinks? PvdA? Wie heeft hier belang bij? Er schoot mij ineens te binnen dat de PvdA-voorzitter van onze werkgroep zo sneaky de resultaten van onze bespreking samenvatte. Waarom concludeerde hij ten onrechte dat de helft van onze werkgroep voor schaalvergroting was en de andere helft niet en liet hij na te vermelden dat in onze groep het merendeel van de tijd gesproken werd over de nog steeds geringe onderbouwing van een fusie van stadsdelen. Is het de PvdA die deze fusie coŻte que coŻte wil doorzetten? Maar ik heb ook wel eens horen zeggen dat Marijke Vos van GroenLinks het liefst eigenlijk de stadsdelen zou opheffen. En nu we het er toch over hebben, het valt me op dat GroenLinks steeds meer een bestuurlijke partij aan het worden is, terwijl ze toch kleinschaligheid, korte lijnen naar de burgers en democratie hoog in hun vaandel hebben staan. Is het dan juist GroenLinks die bestuurlijke macht ruikt in grotere gefuseerde stadsdelen en daarmee de aloude macht van de PvdA in stad en stadsdelen wil doorbreken? Wie probeert dit machtsspel naar zich toe te trekken?

Het valt mij ook op dat weinig stadsdeelraadsleden temidden van dit machtsspel met hun vuist op tafel durven te slaan en dit van te voren bedachte fusieconcept willen onderbreken en stopzetten, alleen al om de simpele reden dat zij pas achteraf geconfronteerd zijn met de bestuurlijke gedachte van schaalvergroting. En niet van te voren hebben kunnen meepraten over de verdeling van taken, bevoegdheden, grijze gebieden, over draaglast en draagkracht van centrale stad en stadsdelen. Laat staan dat de bewoners van de stadsdelen iets weten van een zo goed als vaststaande fusie van stadsdelen, terwijl voor hen fusie betekent dat het weer moeilijker wordt te participeren in beleid, laagdrempeligheid in het aanspreken van bestuurders, raadsleden en ambtenaren verleden tijd zal zijn, en het gevoel van in dit stadsdeel voel ik mij thuis zal verdwijnen. Kennelijk zijn dit voor GroenLinks of de PvdA geen belangrijke punten meer. Bestuurders vinden toch al vaker bewoners lastig, tijdrovend, en ze houden de besluitvorming op.

Tot slot, het viel me op dat een CDA-raadslid van de centrale stad in onze groep nauwelijks wist hoe burgers in stadsdelen betrokken worden bij het beleid. Het bracht mij op de vraag of raadsleden uit de centrale stad ooit wel eens gecommuniceerd hebben over bepaalde kwesties met stadsdeelraadsleden? Ik kan het me niet herinneren in de meer dan tien jaar die ik nu meeloop in de stadsdeelpolitiek. Evengoed gaan de raadsleden van de centrale stad een besluit nemen over de fusie van stadsdelen? Te gek voor woorden. Die bevoegdheid moet eigenlijk bij de stadsdeelraden liggen!

Wat onze partij betreft stellen wij het volgende voor: hef eerst de commissie Mertens op, laat vervolgens de stadsdelen zelf bespreken of er Łberhaupt wel problemen zijn, zo ja welke en hoe die aangepakt moeten worden, om vervolgens de uitkomsten op een rij te zetten. Of schaalvergroting dan een van de oplossingen is, zien we dan wel. Ik roep stadsdeelraadsleden op nog meer van zich te laten horen!

Leen van den Berg (fractievoorzitter B&W)__________________
Wladimir

Date:
Amsterdam West weer onafhankelijke gemeente?
Permalink   


Mathieu Heemelaar (GL) wrote:

De bestaansreden voor stadsdelen is dat het bestuur dichter bij de burger komt... U spreekt onze portefeuillehouders en stadsdeelraadsleden, als er in uw straat een kwestie is over een speeltuin of een hangplek. Naarmate een stadsdeel groter wordt, wordt de kans op dat contact kleiner.†


Nou, heer Heemelaar, stadsdeel Westerpark bewijst wel dat de afstand met het stadsdeelbetuur groter wordt, naarmate een stadsdeel kleiner wordt. Ze komen in het geheel niet tegemoet aan de wensen van de bewoners. Over het tekort aan coffeeshops bijvoorbeeld. Om niet te spreken over de ronduit belabberende stadsdeelcultuur, waar ze denken dat de weerstand tegen deze bestuurslaag zou verminderen als ze maar beter zouden communiceren. Overal in de wereld komen jongeren op straat bij elkaar, maar alleen die juppenlijers van Westerpark gillen meteen dat zo'n hangplek moet worden bestreden. Stelletje uilskuikens zijn het, al zal ik de laatste zijn om te klagen over het feit dat het als loket voor rijbewijzen en paspoorten etc. zeer makkelijk is. Wat dat betreft ben ook ik voor meer stadsdelen.

__________________
Jamilia

Date:
RE: Het einde vanWesterpark?
Permalink   


kunnen die politici niet gewoon in 2 zinnen praten . heleboel woorden maar zeggen niks .

__________________
Van de achtepagina

Date:
RE: Het einde vanWesterpark?
Permalink   


Heb dit stuk van de achterpagina van de laatste Staatskrant overgetikt.

Stadsdelen. Er zijn er veertien. Het moeten er zeven worden. Volgens het rapport van de door PvdA burgemeester Cohen (PvdA) ingestelde commissie Meertens.

Het zal de burger worst wezen wat ze aanrommelen met dit nimmer gewenst bestuursapparaat. Theodor Holman vroeg zich in het Parool af: Heeft u ooit iemand gesproken die enthousiast was over de stadsdelen? Ik ook niet.

Maar onder de stadsdeel-Dickerdakkers werden bittere tranen geschreid over de nakende opheffing, cg samenvoeging. Niet in het minst in het verdwijnend Westerpark.

De plannen voor een standbeeld van de illustere voorgangers van Martien Kuitenbrouwer in de ijskast, het ooit in hun toespraken zo warm opvlammende "Westerparkgevoel" op een waakvlammetje gezet.

Deels de schuld van het stadsdeel zelf, want zelden eindigt een deelraadsvergadering met een gedicht van de stadsdeeldichter. Die in dienst was genomen om middels poetische propaganda het Westerparkvuur op te doen laaien.
Natuurlijk, niet alles had deze hoge cultuurglans. In haar eigen webblog legt Martien Kuitenbrouwer haar vinger op "een paar" zere plekken. Zo onderschrijft ze de conclusie van het rapport, dat de stadsdeelbestuurscultuur niet is gericht op samenwerking, maar op concurrentie en macht.

Maar Kuitenbrouwer heeft ook forse kritiek op het rapport Mertens. Ze noemt het "doodzonde" dat het "geen duidelijk antwoord" biedt op problemen als "de werving van mensen voor inburgeringscursussen". De verantwoordelijkheid is van het stadsdeel, maar de plaatsing op een taalcursus is de verantwoordelijkheid van de centrale stad, moppert mevrouw Kuitenbrouwer.
De Katholieke pater Enrico Sege was nogal getroffen dat onze stadsdeelvoorzitter er de doodzonde bij haalde, terwijl de problemen van Martien Kuitenbrouwer van geheel andere aard zijn.

Kuitenbrouwer: Zo is de vraag naar een maaltijd aan huis de verantwoordelijkheid van het stadsdeel, maar de aanvraag voor een rollator die van de centrale stad.

Heel goed gezegd Martien. Hoe denken ze dat je een stadsdeel kunt besturen zonder dat je verantwoordelijk bent voor de rollators.

Het niet enkel kommer en kwel. Want van die 14 mekkerende stadsdeelbazen zullen er straks zeven heel blij te zijn. Want die worden dubbel zo vet betaald. Zet u schrap voor de lilliputter-oorlog, want de taart moet nog worden verdeeld. Als uit 1 mond zijn de nu nog 14 stadsdeelburgemeesters allemaal fel tegen deze ernstige schending van de integriteit van hun territorium.
Of halvering de oplossing is voor het stadsdeelprobleem zal de toekomst bepalen. Theodor Holman vroeg zich in het Parool ook af: Heeft u ooit iemand gesproken die enthousiast was over de stadsdeel-Dickerdakkers? Ik ook niet.
Theodor Holman kan zijn oordeel bijstellen, want er is in Amsterdam wel degelijk iemand die dol-enthousiast is over stadsdelen. Onze bloedeigen stadsdeelburgemeesteres mevrouw Martien Kuitenbrouwer!

Uit de blog van Kuitenbrouwer blijkt dat maatschappelijke participatie zonder een eigen afdeling rollators voor veel Westerparkers bijna onmogelijk is. Heeft mijnheer Holman zich weleens afgevraagd hoe Martien Kuitenbrouwer zonder een eigen rolator-verantwoording ooit de stadsdeelburger kan motiveren om bijvoorbeeld vrijwillig deel te nemen aan de Kunstroutes waar het stadsdeel verantwoordelijk voor is?

__________________

Senior Member

Status: Offline
Posts: 198
Date:
Amsterdam West weer onafhankelijke gemeente?
Permalink   


Vier jaar later herhaalt de geschiedenis zich, met dezelfde argumenten...Attachments
__________________
Page 1 of 1  sorted by


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard